Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918”

QSO SN100S

W trakcie pierwszej wojny światowej 9 lipca 1917 r. Niemcy zażądali, aby żołnierze Legionów dokonali powtórnej przysięgi wierności. Komendant Józef Piłsudski zaapelował do legionistów, aby odmówili jej złożenia. Poprosił, aby tak jak przedtem walczyli i umierali dla Ojczyzny, tak teraz by poszli za Nią do więzienia. 

Tekst owej przysięgi brzmiał:

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że Ojczyźnie mojej – Polskiemu Królestwu i memu przyszłemu królowi – na lądzie i wodzie i na każdem miejscu wiernie i uczciwie służyć będę, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz Państw z nimi sprzymierzonych, że będę przełożonych swych i dowódców słuchał, dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał i w ogóle tak się zachowywał, abym mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żołnierzy polski. Tak mi, Panie Boże, dopomóż.


   Decyzji Piłsudskiego podporządkowali żołnierze z I Brygady i częściowo z III-ej – razem ponad 4 tys. osób. Większość II Brygady z Józefem Hallerem na czele przysięgę złożyła. Władze niemieckie aresztowały Polaków, wysyłając ich do obozów w Szczypiornie i Beniaminowie.

Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918”

Akcja Dyplomowa  „Droga do Niepodległości 1918„  jest  lekcją historii o wydarzeniach z przed 100 lat, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości a jednocześnie oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.

 Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego  Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi  stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r.

SN100L         –         Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej  SP9PKZ

SN100JH       –          Błękitna Armia gen. Józefa Hallera SP9MOA

SN100S         –         Kryzys przysięgowy Szczypiorno SP3KQV

SN100RD     –         Traktat Wersalski SP3ZBY

SN100TR      –         Traktat Ryski SP9PGE

SN100JP       –         Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy SP5WWL

SN100IP       –         Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania SP3PML

SN100PW    –          Powstanie Wielkopolskie SP3ZAC

SN100PS      –         Powstania Śląskie I, II, III SP9PZU

SN100ID       –        Utworzenie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej przez Ignacego Daszyńskiego SP8ZBX

Dla stacji SP przynajmniej trzy łączności różnymi emisjami (AM, CW, SSB, PSK, RTTY) lub na różnych pasmach KF. Dla stacji poza SP przynajmniej dwóch łączności. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i ‘cross mode”. Łącznie w akcji można zdobyć 10 dyplomów. Dyplom  specjalny jest przewidziany dla zdobywców wszystkich 10 dyplomów. Dyplomy do wydruku w formacie PDF są dostępne na pod adresem : 

https://logsp.pzk.org.pl/

Stacje okolicznościowe będą aktywne na pasmach w okresie od 1 września do 4 listopada przez trzy tygodnie  każda wg harmonogramu ogłoszonego przez organizatora. Dodatkowo wszystkie stacje aktywne będą  ostatnim tygodniu tj. od 5 do 11 listopada.

Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od zakończeniu akcji, w dniu 11 listopada  2019r.

Award Action “Road to Independence 1918"

The Award Action “Road to Independence 1918” is a lesson of history about events of 100 years ago that led to regaining independence by Poland, and it is also an opportunity to pay homage to the persons who did contribute to it.

The SP Old Timers Club (SP OTC) issues this diploma under the patronage
of the Headquarters of the Polish Amateur Radio Union (PZK) in co-operation
with the Department for Communications of the Chief Management Board of the League of National Defence (LOK).

The action  consists in establishing contacts with the following special event stations, during the period from 1st September 2018 to 11th November 2018:

SN100L         –         Moving forward of the First Cadre Company

SN100JH      –         Blue Army of General Józef Haller

SN100S        –         Refusal to swear the oath in Szczypiorno

SN100RD     –         Treaty of Versailles

SN100TR      –         Treaty of Riga

SN100JP       –         Arrival of Józef  Piłsudski in Warsaw

SN100IP       –         Arrival of Ignacy Paderewski in Poznan

SN100PW    –         Greater Poland Uprising

SN100PS      –         1st, 2nd and 3rd Silesian Uprising

SN100ID       –         Establishment of the Provisional Government of the Republic of Poland by Ignacy Daszyński

For the Polish stations, at least three contacts made on different modes (AM, CW, SSB, PSK, RTTY) or on different HF bands are obligatory. For the stations outside Poland, at least two such contacts are obligatory. “Cross band” and “cross mode” contacts will not be accepted. Altogether, it is possible to be issued 10 awards within the scope of this action. A special award will be provided for the possessors of all 10 awards.

The awards to be printed out in the PDF format are accessible at the address:

https://logsp.pzk.org.pl/

The special event stations will be active on the bands during the period from 1st September to 4th November 2018 – each of them for three weeks, according to the schedule announced by the organiser. Moreover, all stations will be active during the last week of the action, i. e. from 5th to 11th November 2018. The deadline for submission of applications will definitively expire one year after the completion of the action, on 11th November 2019.

Translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV

Дипломная программа „Путь к неэависимости”

Этот помятный диплом посвящается помяти событиям 100 летней давности, которые в итоге помогли Польше прийти к независимости, а также тем людям , которые в них принимали участие. Диплом учереждён SPOTC при участии главного польского клуба радиолюбителей и отдела коммуникации ZGLOK.

Для выполнения условий диплома необходимо провести радиосвязи с любительскими радиостанциями в период от 01.09.2018 по 11.11.2018г.

SN100L         –         Марш 1-ой компании

SN100JH      –         Голубая Армия ген. Юзефа Халлера

SN100S        –         Кризис присяженый « польских легионов в Szczypiorno

SN100RD     –         Версальский договор

SN100TR      –         Рижский мирный договор

SN100JP       –         Прибытие маршала Пилсудского в Варшаву

SN100IP       –         Прибытие Игнация Падеревского в Познань

SN100PW    –         Великопольское восстание

SN100PS      –         Силезийское восстание I, II, III

SN100ID       –         Создание временного правительства Польской Республики во глове с  Падеревским

Для выполнения условий диплома для местных радиостанций SP–необходимо провести не менше чем 3 радиосвязей на разных диапазонах KF или разными видами излучения (AM, CW, SSB, DIGI). Для зарубежных радиостанций хотя бы 1 QSO. Не засчитываются связи „crossband” и  „crossmode”. В общем за участие в дипломной программе можно  получить 10 дипломов и специальный диплом для обладателя всех 10 дипломов.

Все дипломы доступны в формате PDFпод адресом:

https://logsp.pzk.org.pl/

В период с 1 сентября по 4 ноября будут проводиться дни активности специальных радиостанций в течении 3 недель так как указано по графику. Дополнительно все специальные станции будут активны в последнюю неделю от 5 по 11 ноября. Заявки на дипломы принимаются до 11.11.2019 года.


Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz