Kalisz 15.10.2018r                                                                                                                                               

 

Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Krótkofalowców za okres roku akademickiego 2017/ 2018r.

Koło Naukowe działa przy Wydziale Politechnicznym, będąc otwartym na studentów innych Wydziałów zainteresowanych działalnością Koła. Siedzibą Koła Naukowego jest  Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201-205 w Kaliszu 

W trzecim roku działalności koła  budowaliśmy  infrastrukturę konieczną do prowadzenia łączności radiowych, zagospodarowano pomieszczenie przeznaczone na obsługę radiostacji klubowej,  wykonano antenę krótkofalowe trójkąt 84m na budynku Collegium Oecologicum.  Wykonanie w/w anten umożliwiło rozpoczęcie odbioru i nadawania sygnałów radiowych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe. Została zorganizowana praca stacji klubowej z terenowego QTH na Wolicy . Członkowie koła na bieżąco aktualizują stronę internetową na której umieszczamy najważniejsze informacje na temat działalności koła.

W realizowano trzy projekty:

- Praktyczna nauka lutowania powierzchniowego - projekt obejmuje przygotowanie stanowiska do nauki lutowania współczesnych układów elektronicznych a następnie prowadzenia zajęć praktycznych z studentami.

-Prowadzenie łączności cyfrowych- projekt polega na wykonaniu przez studentów urządzenia potrzebnego do wykonania łączności cyfrowych , po wykonaniu urządzenia  skonfigurowania oprogramowania i nauki prowadzenia łączności cyfrowych.

- Uruchomienie łączności alarmowej w zakresie 430MHz.

W dniu 09.05.2018 roku w ramach działalności  Koła Naukowego PWSZ  w ramach współpracy z Stowarzyszenia Elektryków Polskich  w Kaliszu zorganizowano na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu  zajęcia ze studentami II roku Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Tematem spotkania było przedstawienie studentom pracy RDM (Regionalnej Dyspozycji Mocy EOP Kalisz) w ramach nadzoru nad pracą sieci nN, SN i WN w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. W  ramach zajęć  pracownicy ENERGA-OPERATOR S.A. przekazali przyszłym inżynierom podstawowe informacje na temat praktycznych rozwiązań technicznych w powyższym zakresie.

Członkowie koła brali udział w roku akademickim 2017/2018 w następujących zawodach krótkofalarskich:

 

„Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19".

"Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego".

"BARBÓRKA ".

"Ham Spirit Contest".

"NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI "

Zawody "Dzień Łącznościowca - 2018"

Zawody "Dzień Energetyka - 2018"

"WIELKOPOLSKA PYRA 2018"

"REGION I IARU 144 MHz"

„Bitwa Warszawska 1920 r”.

"Zawodach Letnich UKF".

„W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944”.

" Próby Subregionalne".

"SP DX CONTEST".

W dniach od 1  września  - 11 października 2018r  nasza stacja klubowa pracowała w Akcji Dyplomowej „Droga do Niepodległości 1918„   pod znakiem okolicznościowym SN100S  przeprowadziliśmy  ponad 2000 łączności rożnymi emisjami.   Akcja  „Droga do Niepodległości 1918„  jest  lekcją historii o wydarzeniach z przed 100 lat, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości a jednocześnie oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.  10 stacji amatorski z całej Polski  będzie prowadziło łączności w ramach tej akcji. Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK. Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi  stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r. Za uzyskanie 3 QSO każdy uczestnik otrzyma Dyplom.

Drugą naszą akcją na falach eteru będzie udział w Jubileuszu 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, pod znakiem okolicznościowym  SP100PW wraz z innymi stacjami z Wielkopolski będziemy na przełomie grudnia 2018 r i stycznia 2019r przypominać radioamatorom o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Wydarzenie to kolejny krok w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości .

Nasze spotkania:

Piątek , godz.17.00

Kampus PWSZ

 1. Poznańska 201-205 PWSZ Kalisz

Collegium Oecologicum

Sala nr 9a

   

Sporządził opiekun koła

SP3LD

mgr inż. Bogdan Szkudlarek

plakat gotowy 2

Międzywydziałowe Studenckie
Koło Naukowe Krótkofalowców

 

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

 §1

 

Podstawą prawną działania Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Krótkofalowców jest:

 1. ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 ze zm.).
 2. niniejszy regulamin.

 §2

 

 1. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Krótkofalowców, zwane dalej
  „Kołem Naukowym” jest podstawową formą organizacyjną studenckiego ruchu naukowego.
 2. Koło naukowe jest formą aktywności naukowej studentów, poszerzającą zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

 §3

 

Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.

 

II. Nazwa i siedziba Koła Naukowego

 §4

 

 1. Koło Naukowe działa przy Wydziale Politechnicznym, będąc otwartym na studentów innych Wydziałów zainteresowanych działalnością Koła.
 2. Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Politechniczny, ul. Poznańska 201-205,
  62-800 Kalisz.

 

III. Cele i zadania Koła Naukowego

 §5

 

 1. Koło Naukowe służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów.
 2. Celem Koła Naukowego jest:
 1. rozwój i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej, zwanych krótkofalarstwem,
 2. wymiana doświadczeń w pracy na pasmach amatorskich,
 3. popieranie eksperymentów i innowacji technicznych w zakresie analogowych
  i cyfrowych konstrukcji urządzeń radiowych,
 4. współdziałanie z właściwymi instytucjami i władzami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
 5. współpraca i współdziałanie z właściwymi instytucjami w wypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
 6. organizowanie działalności w zakresie sportów radioamatorskich,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej.
 8. przygotowanie systemu łączności radiowej na wypadek stanu zagrożenia wraz lokalnymi władzami Obrony Cywilnej
 1. Zadaniem Koła Naukowego w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu jest w szczególności:
 1. rozwijanie zainteresowań studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w zakresie         radiokomunikacji, a w szczególności: systemów antenowych, globalnej           radiokomunikacji jonosferycznej, radiokomunikacji satelitarnej,      radiokomunikacji naziemnej (ultrakrótkofalowej i mikrofalowej), systemów             radiokomunikacyjnych wykorzystujących emisje cyfrowe,
 2. rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie elektroniki ogólnej, teleinformatyki oraz elektrotechniki,
 3. pomoc studentom ostatnich lat kierunków: Elektrotechnika oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa w realizacji prac dyplomowych tematycznie   związanych z działalnością klubu,
 4. popularyzacja zagadnień telekomunikacyjnych poprzez uczestnictwo
  w konferencjach naukowych i ich promocja na falach eteru,
 5. pomoc członkom klubu w zakresie uzyskiwania państwowych uprawnień
  radio-operatorskich w służbie amatorskiej,
 6. integracja ze środowiskiem radioamatorskim w Polsce, Europie i na Świecie,
 7. promocja dobrego imienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu     w światowym             środowisku radioamatorskim,
 8. jednoczenie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kierunków technicznych, wokół działalności Koła Naukowego.
 9. współpraca z Kaliskim Klubem Krótkofalowców SP3KQV, w zakresie udostępnienia sprzętu oraz kadry szkoleniowej. 

 

IV. Zasady członkostwa

 §6

 

 1. Członkami Koła Naukowego mogą być osoby zainteresowane krótkofalarstwem, jego historią oraz technikami i technologiami stosowanymi w elektronice
  i elektrotechnice.
 2. Podstawa do pozbawienia członkostwa w Kole Naukowym jest:
  1. zaniechanie udziału w pracach Koła Naukowego przez okres minimum trzech miesięcy z wyłączeniem okresu wakacji,
  2. ukaranie dyscyplinarne lub w postępowaniu karnym, bądź w postępowaniu
   w sprawach o wykroczenia, o ile orzeczenie stanowi podstawę do pozbawienia członkostwa.
 3. Skreślenie studenta z listy członków Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały zebrania członków Koła Naukowego.

 

 

 

V. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji

 §7

 

 1. Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła, w porozumieniu z opiekunem Koła.
 2. Władze Koła Naukowego stanowią (Załącznik 1):
  1. przewodniczący,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. sekretarz.
 3. Opiekunowie Koła Naukowego (Załącznik 2).

 §8

 

Do obowiązków władz Koła Naukowego należy:

 1. Zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego, kierowanie pracą Koła i jego sekcjami.
 2. Opracowanie pisma, programu działania i tematyki prac Koła Naukowego
  w porozumieniu z opiekunem naukowym.
 3. Właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w pracy Koła Naukowego.
 4. Zapewnienie właściwej realizacji programu działania Koła Naukowego.
 5. Współpraca z opiekunem Koła Naukowego i władzami Uczelni i Wydziału.
 6. Przewodniczący Koła Naukowego odpowiedzialny jest za rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Koła.

 

VI. Wybory i czas trwania kadencji

 §9

 

 1. Wyboru władz Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego,
  w wyborach bezpośrednich na wspólnym zebraniu wyborczym.
 2. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, a zgłoszony kandydat otrzymuje największą ilość głosów.
 3. Zasady zawarte w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku odwołania przed upływem kadencji oraz skreślenia
  z listy członków Koła Naukowego.

 §10

 

Kadencja władz Koła Naukowego trwa jeden rok.

 

VII. Rozwiązanie Koła

 §11

 

 1. Koło Naukowe może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła podjętej za zgodą co najmniej połowy członków Koła.
 2. Koło Naukowe ulega likwidacji na podstawie decyzji Rektora w przypadku:
  1. działalności niezgodnej z przepisami prawa,
  2. działalności niezgodnej z regulaminem i programem działania Koła Naukowego,
  3. nie przejawia działalności przez okres 1 roku,
  4. zmniejszenie się liczby członków poniżej 5 osób.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 §12

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy wymienione na wstępie.
 2. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Koła Naukowego.

 §13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem powołania Koła Naukowego.

 

 

 

Więcej artykułów…

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

Liga Obrony Kraju

LigaObronyKraju

Polski Związek Krótkofalowców

logo kalisz

Kalisz

logo kalisz

Akademia Kaliska

Akademia Kaliska 350x350 1

OT 27 Oddział Terenowy PZK

OT27 pzk