W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam na cc naszego oddziału.
Zebranie odbędzie się w dniu 22 marca 2020 r. o godz. 10:00 pierwszy termin, 10:15 drugi termin. 

Miejscem zebrania jest aula Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43.
Proponowany porządek zebrania:

1. Przywitanie zebranych, otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego zeebrania
3. Wyznaczenie protokolanta,
4. Wybory Komisji Skrutacyjno - Wyborczej – 3 osoby
5. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków – 2 osoby
6. Sprawozdanie Zarządu, z prowadzonej działalności w upływającej kadencji,
7. Informacja Oddziałowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu,
9. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
10. Przeprowadzenie wyborów delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
11. Wybór przedstawiciela OT-27 PZK w ZG PZK
12. Wysłuchanie wniosków i uwag członków OT,
13. Ogłoszenie wyników wyborów,
14. Podjęcie uchwał i wniosków,
15. Zakończenie zebrania.
Porządek zebrania decyzją uczestników, może być uzupełniony o dodatkowe punkty lub niektóre z nich mogą być pominięte.
---------
Pozdrawiam - Sławek SQ3OOK
Prezes OT-27 PZK
Koordynator PZK ds. ARISS
ARISS SSTV Award Manager

Dyplomy

Akcja „Zniszczenie Kalisza 1914” - dyplomy

Wyniki akcji i dyplomy do pobrania

AkcjaKalisz1914

logo kalisz

logo kalisz

logo kalisz

PWSZ Kalisz